Shells

Nautilus, 25x30 cm. 2011
Nautilus, 25x30 cm. 2011
Shell I, 25x30 cm. 2011
Shell I, 25x30 cm. 2011
Shell IΙ, 25x30 cm. 2011
Shell IΙ, 25x30 cm. 2011
Shell III, 25x30 cm. 2011
Shell III, 25x30 cm. 2011
Shell IV, 25x30 cm. 2011
Shell IV, 25x30 cm. 2011
Shell V, 25x30 cm. 2011
Shell V, 25x30 cm. 2011
Shell VΙ, 25x30 cm. 2011
Shell VΙ, 25x30 cm. 2011
Shell VII, 25x30 cm. 2011
Shell VII, 25x30 cm. 2011
Shell VIII, 25x30 cm. 2011
Shell VIII, 25x30 cm. 2011
Shell ΙX, 25x30 cm. 2011
Shell ΙX, 25x30 cm. 2011
Shell X, 25x30 cm. 2011
Shell X, 25x30 cm. 2011
Shell XΙ, 25x30 cm. 2011
Shell XΙ, 25x30 cm. 2011
Shell XΙΙ, 25x30 cm. 2011
Shell XΙΙ, 25x30 cm. 2011
Shell, 2012
Shell, 2012
Shell detail, 2012
Shell detail, 2012
Shells composition, 25x30 cm. 2011
Shells composition, 25x30 cm. 2011
Mother of pearl, 25x30 cm. 2011
Mother of pearl, 25x30 cm. 2011
Mother of pearl detail, 25x30 cm. 2011
Mother of pearl detail, 25x30 cm. 2011
Shell, 2012
Shell, 2012
Shell detail, 2012
Shell detail, 2012